Ανακοίνωση 2ου Κύκλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων αφορούσα την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035249

 

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με Κωδικό ΟΠΣ 5035249 σύμφωνα με την με την με αρ. πρ. 2709/890/Α3/19.04.19 (ΑΔΑ 6ΔΟΙ465ΧΙ8-9ΡΩ) (ΕΥΔ Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία) Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Στο πλαίσιο της Πράξης ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υποβολή αιτήσεων θα είναι εκ νέου ενεργή:

από 09/12/2022 και ώρα 00:00:01 έως και 08/01/2023 και ώρα 23:59:59),

με σκοπό την κάλυψη 16 (δεκαέξι) κενών θέσεων συμμετεχόντων, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Από την δυνατότητα υποβολής αίτησης, εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν ήδη στην Πράξη.

Ισχύει το ήδη υπάρχoν κείμενο πρόσκλησης του Α΄ κύκλου, ΜΟΝΟ για υποψηφίους από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

(Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ)