Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Β΄ Κύκλου της Πράξης (mis 5035249)

 

  • Ü Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με Κωδικό ΟΠΣ 5035249, σύμφωνα με την με την με αρ. πρ. 2709/890/Α3/19.04.19 (ΑΔΑ 6ΔΟΙ465ΧΙ8-9ΡΩ) (ΕΥΔ Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία) Απόφαση Ένταξης της Πράξης.
  • Ü Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Στο πλαίσιο της Πράξης ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υποβολή αιτήσεων θα  παραμείνει ενεργή:

 

  • þ μέχρι 27/01/2023 και ΜΟΝΟ για υποψηφίους από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με σκοπό την κάλυψη  δεκαέξι (16) κενών θέσεων συμμετεχόντων, στην ανωτέρω Περιφέρεια

     

  • þ από την δυνατότητα υποβολής αίτησης, εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν ήδη στην Πράξη.

 

  • Ισχύει το ήδη υπάρχων κείμενο πρόσκλησης του Α΄ κύκλου
  • Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση πατώντας εδώ