Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων (Β΄ Κύκλου) της Πράξης (mis 5035249)

 

  • Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035249, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρητα απαιτούμεναδικαιολογητικά.
  • Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας συγκροτείται:

    Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά αύξουσα σειρά, επιλαχόντων  και απορριφθέντων.

  • Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη της διαδικασίας καθώς καιγια τα αποτελέσματα της εξέτασης της αίτησης τους και από το site του Φορέα https://110.sekpy.gr/ από το μενού«Ανακοινώσεις - Νέα».
  • Οι υποψήφιοι  που απορρίφθηκαν,  έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την  ημέρα ανάρτησης του πίνακα. 
  • Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail  στο 110@sekpy.gr συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης  (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους. Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων.
  • Μπορείτε να δείτε τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ πατώντας ΕΔΩ.